Search

BMLT102
It-Tagħlim tal-Malti

MQF Level: 6

ECTS Value: 6 ECTS

Self Study Hours: 30

Contact Hours: 30

Assessment Hours: 48

Duration: 12 sessions

 

Overall Objectives and Outcomes

Din l-unità tiffoka fuq il-pedagoġija u l-metodoloġija fl-erba’ ħiliet tal-lingwa jiġifieri t-taħdit, is-smigħ, il-qari u l-kitba. It-tagħlim tal-metalingwa fil-kuntest tal-erba’ ħiliet huwa għan ieħor ta’ din l-unità. Jiġu ppreżentati wkoll il-kisbiet mit-tagħlim li jridu jintlaħqu permezz tat-tagħlim tal-Malti fil-Medja u fis-Sekondarja u kif dawn jistgħu jintrabtu flimkien fl-ippjanar u fil-lezzjonijiet. Jiġi mistħarreġ kif dan kollu jidħol fil-qafas l-metodu tematiku waqt l-ippjanar ta’ pjan ta’ ħidma msejjes fuq il-kisbiet tal-erba’ ħiliet. Ladarba s-sistema edukattiva tagħna miexja minn sillabi preskrittivi għal tagħlim ibbażat fuq il-kisbiet mit-tagħlim, din l-unità tipprepara l-parteċipanti sabiex jiżviluppaw il-ħiliet pedagoġiċi u tal-assessjar b’tali mod li jintlaħqu l-għanijiet tal-Qafas tal-Kisbiet mit-tagħlim li fuqu huma mibnija l-programmi tal-kisbiet tal-Malti.

By the end of this programme, participants should be able to:

Competences

a. Iħaddmu metodi pedagoġiċi effettivi fit-tagħlim tal-kisbiet tal-ħiliet tal-lingwa Maltija;

b. Jidentifikaw liema huma l-kisbiet minn ħiliet differenti li jistgħu jintrabtu flimkien;

c. Jiżviluppaw pjan ta’ ħidma msejjes fuq il-kisbiet mit-tagħlim u l-metodu tematiku;

d. Jippjanaw lezzjonijiet b’attivitajiet tat-tagħlim u l-assessjar biex jintlaħqu l-kisbiet;

e. Jikkonsolidaw fil-prattika teoriji li ltaqgħu magħhom f’din l-unità;

f. Japplikaw prattiċi pedagoġiċi effettivi u kreattivi fit-tagħlim tal-Malti.

Knowledge 

a. Janalizzaw u jifhmu l-qafas tal-kisbiet mit-tagħlim u t-terminoloġija marbuta miegħu;

b. Jevalwaw ir-rabta bejn il-kisba, l-attivitajiet tat-tagħlim u l-assessjar;

c. Jipproponu siti uffiċjali fejn isibu d-dokumentazzjoni li tgħinhom jibnu l-pjan ta’ ħidma skont il-kisbiet;

d. Japprezzaw ir-riċerka lokali u barranija dwar it-tagħlim tal-ħiliet tal-lingwa u l-metodu tematiku;

e. Jirriflettu fuq prattiċi tajbin tat-tagħlim diskussi waqt din l-unità;

f. Jevalwaw b’mod kritiku letteratura u kitba ta’ riċerka dwar it-tagħlim tal-Malti skont il-kisbiet u jikkunsidrawha waqt l-ippjanar tal-lezzjonijiet;

g. Janalizzaw ir-riżorsi li għandhom biex jaraw l-effetività tagħhom.

Skills

a. Ifasslu pjan ta’ ħidma skont il-kisbiet, l-età, iż-żmien disponibbli u l-interessi tal-istudenti;

b. Jagħżlu u jorbtu l-kisbiet minn ħiliet differenti;

c. Jiddeterminaw liema huma l-attivitajiet għat-tagħlim l-aktar effettivi biex tintlaħaq il-kisba;

d. Joħolqu materjal u riżorsi li jgħinuhom jilħqu l-kisbiet u jassessjawhom;

e. Ifasslu strateġiji ta’ kif jippreżentaw lill-istudenti kriterji ta’ suċċess imfassla fuq il-kisbiet.

Assessment Methods

This module will be assessed through: Assenjament (90%) li fih jintalab riflessjonijiet u prattiċi marbuta ma dak li ġie mgħallem matul l-unità. Parti żgħira mill-assessjar se jkun marbut mal-parteċipazzjoni (10%) tal-parteċipant (parteċipazzjoni fuq il-forum).

Suggested Readings

Core Reading List
 1. Varun, A. (2004): Thematic Approach for effective communication in ECCE in International Journal of Education and Psychological  Research (IJEPR) Volume 3
 2. Atwell, N. (1998) In the middle: New Understandings about writing, reading and learning (2nd edition), Portsmouth, NH: Heinemann
 3. Atwell, N. (2014) In the middle: A lifetime of Learning about Writing, Reading and Adolescents. (3rd edition) Heinemann.
 4. Hyland, K. (2008) Writing Theories and writing Pedagogies in Indonesian Journal of English Language teaching 4 (2): 91-110.
 5. Manuel J., Carter D. (2016). Teaching writing in Secondary English: Approaches to building Confidence, enjoyment and achievement in Journal of Professional Learning, cpl.asn.ou/journal
 6. Portelli, T. (2007) Ward ta’ kull staġun: 1500 Xrara għall-kitba fil-livell sekondarju u postsekondarju, Malta: Klabb Kotba Maltin.
 7. Zahra, T. (2007) Il-Kitba Kreattiva, Merlin Publishers.
 8. Spiteri, A. (1998) It-tagħlim tal-Kitba bil-Malti bħal lsien Nattiv: Proposta Paradigmatika u Metidoloġika. Teżi M.A. Lingwistika, L-Università ta’ Malta.
 9. Maclure, M., Phillips, T. & Wilkinson, A. (Eds.) (1988). Oracy matters: The development of talking and listening in education. Milton Keynes: Open University Press.
 10. Il-Malti, Sillabi u Riżorsi tad-Dipartiment tal-Edukazzjoni retrieved from https://malti.skola.edu.mt/sillabi-godda/
 11. Portelli, T. (2020). L-Esperjenza tat-tagħlim.
 12. It-Tagħlim tal-Malti fl-Iskejjel tal-Knisja retrieved from https://maltikurja.com/13) Lista biblijografika tal-Malti maħruġa mill-Kunsill tal-Ilsien Malti https://kunsillmalti.gov.mt/rizorsi/listabiblijografika/
 13. MATSEC Maltese Syllabus (Intermediate & Advanced Level) retrieved from https://www.um.edu.mt/matsec/syllabi/
 14. SEC Maltese Syllabus (Ordinary Level) retrieved from https://www.um.edu.mt/matsec/syllabi/
 15. SEC Maltese School Based Assessment retrieved from
 16. https://www.um.edu.mt/matsec/markingschemesandexemplars/
 17. SEC & MATSEC Past Papers retrieved from https://www.um.edu.mt/matsec/examinationpapers/past/
Supplementary Reading List
 1. Kennedy, D. (2007): Writing and using learning outcomes: A Practical Guide, Cork: Quality Promotion Unit, University College Cork: http://www.nairtl.ie/
 2. Kennedy, D. (2007): Writing and using learning outcomes: A Practical guide, in Froment, E, Kohler J, Purser L and Wilson L (eds): EAU Bologna Handbook- Making Bologna Work, article C 3.4-1 (Berlin: Raabe Verlag)

 3. Adam, S. (2004): Using Learning Outcomes: A consideration of the nature, role, application and implications for European education of employing learning outcomes at the local, national and international levels. Report on the United Kingdom, Bologna Seminar, July 2004, Herriot-Watt University.
 4. Angelo, T,A. and Cross, K.P. (1993) Classroom Assessment Technique: A handbook for College Teachers (2nd Edition) San Fransisco: Joss-Boss Inc.
 5. Murray, D. (1968) A Writer Teaches Writing: A Practical Method of Teaching Composition. Boston: Houghton Mifflin.
 6. Taylor, M. Nancie Atwell’s In the Middle and ongoing Transformation of the writing workshop (2000) The National Council of the Teaching of English in teaching writing in the 21st century.
 7. Sochorova, K.(2016) Approaches to teaching writing in English in final years at secondary schools. Diploma Thesis Masaryk University.
 8. Parascandolo, JP. (2012) It-Tagħlim tal-Ortografija Maltija fil-lezzjonijiet tal-kitba. Teżi B. Ed Unuri, L-università ta’ Malta.
 9. Coultas, V. (2015). Revisiting debates on oracy: Classroom talk – moving towards a democratic pedagogy? Changing English, 22 (1), 72-86.
 10. Dobie, B.A. (1977). ‘Oracy’: A necessary dimension of the ‘educated’ person? Theoria: A Journal of Social and Political Theory, 48, 71-76.
 11. Sammut, A. (2000). L-Evalwazzjoni tal-Malti mitkellem fil-ħames klassi tas-sekondarja (Teżi mhux ippubblikata tal-MA). Malta: L-Università ta’ Malta.
Skip to content