Search

BMLT102
It-Tagħlim tal-Malti

MQF Level: 6

ECTS Value: 5 ECTS

Self Study Hours: 60

Contact Hours: 25

Assessment Hours: 40

Duration: 10 sessions

 

Overall Objectives and Outcomes

Il-kritika letterarja tgħarbel u tanalizza kitba letterarja (silta ta’ proża jew poeżija) għal dak li għandu x’jaqsam mal-ħsieb u l-forma u tagħraf il-ġmiel u, jekk ikun hemm, anki n-nuqqasijiet. Il-kritika letterarja tkattar fil-qarrej l-apprezzament tal-letteratura. L-għan ta’ din l-unità hu li l-parteċipanti jsiru midħla tal-aspett xjentifiku tal-kritika letterarja u jakkwistaw fehim aktar għammieq dwar l-analiżi ta’ test. Jifhmu aħjar x’inhi l-kritika letterarja u x’jirrikjedi eżattament l-analiżi ta’ test, sew jekk hi silta ta’ proża, kif ukoll kitba poetika. Il-parteċipanti jiksbu wkoll aktar tagħrif dwar x’nifhmu b’ġeneru, x’inhi l-prosodija, it-termini letterarji, ix-xbieha (bħal metafora, fost oħrajn), il-lessiku, struttura, stil u ton fost oħrajn.  ll-għarfien li l-parteċipanti jakkwistaw minn dan il-modjul jgħinhom biex jiggwidaw lill-istudenti istruwittivament tajjeb sabiex ikunu jistgħu jagħmlu analiżi ta’ test skont is-sengħa u skont dak kollu mitlub u mistenni mill-kritiku letterarju.  

By the end of this programme, participants should be able to:

Competences

a. Jgħin lill-parteċipanti fit-tagħlim tajjeb u siewi tal-kritika letterarja;

b. Jkabbar l-għarfien u l-apprezzament tal-lettaratura Maltija;

c.Jagħti interpretazzjoni korretta ta’ ċerti aspetti li jolqtu n-narrattiva;

d. Jgħallem u jagħti lill-istudenti tagħrif utli li jgħinhom jiddistingwu u jifhmu d-differenzi bejn il-forom ta’ kitba ta’ proża;

e. Jgħallem u jagħti lill-istudenti tagħrif utli li jgħinhom jiddistingwu u jifhmu d-differenzi bejn il-forom ta’ kitba ta’ proża narrattiva;

f. Jgħallem u jagħti lill-istudenti tagħrif utli li jgħinhom jiddistingwu u jifhmu d-differenzi bejn il-forom tar-rumanz;

g. Jifhem li xogħol letterarju, sew jekk inhi poeżija kif ukoll silta ta’ proża, mhu xejn għajr interazzjoni bejn moħħ (il-ħsieb) u qalb (l-emozzjoni) l-awtur.


Knowledge 

a. Jifhem li dak li jogħġob lil persuna mhux bilfors jogħġob lil xi ħadd ieħor, u għalhekk il-kritika letterarja taf tkun soġġettiva;

b. Jifhem li d-diskors miktub jgħin fil-proċess tal-ħars lura u r-riflessjoni ta’ x’kien li ħass u qanqlu fit-test bħala qarrej jew semmiegħ;

c. Jagħraf iħaddem tajjeb l-arti tal-kritika letterarja li tinvolvi l-analiżi ta’ test partikulari;

d. Jifhem li permezz tal-prinċipji tal-kritika letterarja, bil-metodi u l-vokabularju speċjalizzat tagħha, ikun jista’ janalizza l-esperjenza tal-qari, jipprova jistħarriġha u forsi wkoll jinterpretaha, skont xi qafas partikulari;

e. Jiddeskrivi ż-żewġ fażijiet fil-proċess tal-kritika prattika;

f. Jiskopri t-teknika neċessarja tat-tagħlim li tgħinu jressaq lill-istudenti li jkun jgħallem, lejn il-kapaċità li titlob l-arti tal-kritika;

g. Jagħraf li l-istudenti kollha jistgħu jitgħallmu u jiżviluppaw f’qarrejja kompetenti ta’ testi letterarji;

h. Jifhem aħjar il-bżonn li jixpruna l-istudenti jirriflettu, jirriċerkaw f’libreriji u fl-internet, jiddjalogaw u jiddibattitu u jgħin l-istudenti jifhmu kemm il-kritika letterarja taf tkun personali u soġġettiva.

Skills

a. Jiddistingwi bejn ġeneri differenti ta’ kitba letterarja;

b. Jifhem x’inhi l-metrika jew il-prosodija Maltija;

c. Jiddistingwi bejn il-forom differenti tal-metafora;

d. Jiddistingwi bejn il-forom differenti ta’ umoriżmu u jifhem l-iskop tal-użu tagħhom fil-letteratura;

e. Jifhem x’inhi l-ironija, it-tħaddim tagħha u l-għan tal-awtur meta jużaha;

f. Jifhem li fil-kritika ta’ test il-qarrej jipprova jinterpreta dak li ried jikkomunika l-kittieb permezz tal-kelma miktuba;

g. Ikollu għarfien ta’ kif jagħmel kritika prattika tajba ta’ test letterarju;

h. Jikseb l-għarfien ta’ kif wieħed japprezza u jifhem aħjar li l-kritika letterarja hi eżerċizzju xjentifiku għax titlob tħaddim ta’ teknika partikulari marbuta ma’ analiżi ta’ test letterarju;

h. Isir midħla tat-terminoloġija marbuta mal-kritika letterarja, kif ukoll it-termini letterarji, li l-awtur ikun inqeda bihom fit-test li kiteb;

j. Ikollu għarfien tal-proċess li jwassal l-istudenti biex japprezzaw u jieħdu gost aktar bil-letteratura;

k. Ikollu idea ċara ta’ kif għandu jinkiteb komponiment tal-kritika prattika, sew ta’ poeżija kif ukoll silta ta’ proża;

l. Ikollu għarfien tajjeb tat-termini letterarji l-aktar misjuba f’kitbiet letterarji.

Assessment Methods

This module will be assessed through: Il-parteċipanti jippreparaw lezzjoni għall-kritika prattika li huma jagħtu lill-istudenti tagħhom. Għal dan il-għan il-parteċipanti jaħdmu fi gruppi. Il-kobor ta’ kull grupp jiddependi min-numru ta’ parteċipanti rreġistrati għal dan il-modjul. (40%), Assenjament – Kritika letterarja ta’ silta ta’ proża jew poeżija. Jingħataw żewġ siltiet ta’ proża u żewġ poeżiji u l-parteċipanti jagħżlu waħda. (60%).

Suggested Readings

Core Reading List
  1. Friggieri, O. (2010). Dizzjunarju ta’ Termini Letterarji. Klabb Kotba Maltin.
  2. Cassar, M., Galea, M., Grima, A., Mifsud, I., Portelli, T. (2009). Portelli, T (Ed.). Il-Qari tal-Letteratura – Bejn Esperjenza u Kritika. Allied Publications.
  3. Friggieri, O. (1973). Ir-ruħ fil-Kelma. Klabb Kotba Maltin.
  4. Croft, S., & Cross, H. (2000) Literature, Criticism and Style. Oxford University Press, U.K.
  5. Muscat, A. & Saliba, C. D. (2021). Analiżi Kritika ta’ Poeżija. In: A. Muscat & C. D. Saliba (2021), Il-MaltiAvvanzat 2 (pp. 57-94), BDL Publishing.
  6. Muscat, A. & Saliba, C. D. (2021). Analiżi Kritika ta’ Proża. In: A. Muscat & C. D. Saliba (2021), Il-Malti Avvanzat 2 (pp. 95-117), BDL Publishing.
Supplementary Reading List
  1. Reeves, J. (1970) The Critical Sense. Heinemann, London.
  2. Buhagiar, P. (2000). Il-Kritika Letterarja. MINIMA, Malta.
  3. Vassallo, K. (1985). Metrika Maltija. Mireva, Malta.
Skip to content